Νέα >Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο: "Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεν. Μακεδονίας, Τεχνολογική Πλατφόρμα: Ψηφιακά Συστήματα & Συστ. Τηλεπικοινωνιών"

     
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Τεχνολογική Πλατφόρμα: Ψηφιακά Συστήματα και Συστήματα Τηλεπικοινωνιών» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ι. Ν. Σάχαλο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσω της ΓΓΕΤ, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με τους ακόλουθους:

Υ1) Τρεις Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ ή Φυσικούς Ρ/Η

για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών ο ένας και οχτώ (8) μηνών ο άλλος και τεσσάρων (4) μηνών ο τρίτος, με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες, με τα ακόλουθα προσόντα:

1.  Εμπειρία σε ερευνητικά έργα Τηλεπικοινωνιών

2.  Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Η γνώση των παραπάνω θα πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή ετήσια τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Σε όλες τις περιπτώσεις η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Επιπλέον προσόντα (Μεταπτυχιακοί τίτλοι, Διδακτορικό) θα συνεκτιμώνται αναλόγως, μόνο εάν είναι συναφή με τα παραπάνω αντικείμενα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει το βιογραφικό σημείωμα.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσα σε ένα 10ήμερο από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών και του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στo Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ. στον κ. Ν. Τάχα  (τηλ. 2310998069 και fax 2310998069).

Αίτηση Απασχόλησης

 

  Ημερομηνία 15/6/2007  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα